Hasbro Play Doh

Akademia wyobraźni

Regulamin
rywalizacji

Regulamin konkursu dla przedszkoli "Szopka Bożonarodzeniowa" organizowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Akademia Wyobraźni Play-Doh"

I. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursów „Baw się kreatywnie z Play-Doh” („Konkurs”) jest Adliner Sp. z o.o., 

z siedzibą w Warszawie przy ulicy Locci 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale zakładowym
w wysokości 300 000,00 zł w pełni wpłaconym, zwana „Organizatorem”.

Konkurs prowadzony jest na zlecenie firmy Hasbro Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Waliców 11, 00-851 Warszawa.

II. Fundatorzy Nagród

Fundatorami nagród w Konkursach dla przedszkoli są:

1.        Hasbro Polska sp. z o.o.  z siedzibą w z siedzibą w Warszawie, przy Waliców 11, 00-851 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 86070.

2.        Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (kod: 30-105) przy ul. Kościuszki 37, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064794, NIP 676-007-57-68,

3.        N.Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy z siedzibą w 00-739,Warszawie, przy ulicy Stępińskiej 22/30, NIP 527-267-45-25.

4.        Limango Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-073 przy ul. Świętego Antoniego 2-4 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000371108, NIP 5272642985 o kapitale zakładowym w wysokości 400 000 zł w pełni wpłaconym.

5.        Oficyna Wydawnicza PWE s.c. z siedzibą 02-256 Warszawa, Al. Krakowska 110/114, NIP 522-25-79-380.

z których każdy zwany jest także dalej „Fundatorem nagród” bądź łącznie „Fundatorami”.

 

III. Zasięg Konkursu

1.        Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.    Konkurs prowadzony jest w przedszkolach uczestniczących w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Akademia Wyobraźni Play-Doh” („Przedszkole”).


IV. Uczestnictwo w Konkursie

1.        Uczestnikiem Konkursu może być każde Przedszkole, która nadesłało formularz zgłoszeniowy do Programu i zostało zakwalifikowane do Programu i tym samym znalazło się na liście przedszkoli uczestniczących w Programie i/lub które zarejestrowało się na stronie www.akademia-playdoh.pl w zakładce „Dla przedszkoli/”Strefa dla nauczycieli” i tym samym uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Akademia Wyobraźni Play-Doh”.

2.        Nadesłanie prac Konkursowych jest równoznacznym potwierdzeniem uczestnictwa
w Konkursie i zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.

3.        Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do komunikacji i do wysyłki nagród. Dane osobowe zostaną zarejestrowane
w bazie GIODO zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Administratorem bazy osobowej stworzonej z zarejestrowanych zgłoszeń konkursowych jest: Adliner Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Locci 18, 02–928 Warszawa.

4.        Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla celów niniejszego Konkursu oraz akceptuje niniejszy regulamin.

5.        Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim przez Organizatora lub podmiot upoważniony przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez
e-mail lub drogą telefoniczną.

6.        Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych przetwarzanych  w ramach Konkursu jest Adliner Sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Locci 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale zakładowym
w wysokości 300 000,00 zł w pełni wpłaconym,

7.        Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

8.        Dane osobowe Uczestnika zostały przekazane dobrowolnie, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

9.        Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu,
w szczególności  do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu (włączając w to ogłoszenie wyników na Stronie Internetowej Programu.

10.    Przedszkola mają prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich zmiany, poprawienia, żądania ich usunięcia oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

11.    Przedszkole zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie pracy do celów marketingowych przez Organizatora, a w szczególności publikacji na Stronie Internetowej umieszczonej na domenie www.akademia-playdoh.pl.

12.    Przedszkole może zgłosić do Konkursu po jednej „Pracy” z każdej grupy przedszkolnej lub jedną wspólną z całego przedszkola.

13.    Przedszkole oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do Pracy oraz że Praca nie narusza dóbr osobistych, praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw umownych ani żadnych innych praw osób trzecich. 

14.    Wysyłając Pracę Przedszkole udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji 
na wykorzystywanie Pracy poprzez jej udostępnianie w Internecie.  

15. W przypadku, gdy praca zawierać będzie jakikolwiek wizerunek osób fizycznych, Przedszkole zapewnia, że osoby te wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w Pracy i zgłoszenie jej  do Konkursu. Przedszkole ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenia osób,  o których mowa w poprzednim zdaniu.

V. Przedmiot Konkursu

1.       Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne („Praca plastyczna”) realizowane na podstawie materiałów edukacyjnych przesłanych do przedszkoli tj. kart z zadaniami, przy użyciu ciastoliny Play-Doh, wykonywane zgodnie z tematami konkursów na dany miesiąc, wymienionymi w pkt. 4 niniejszego Regulaminu.

2.        Zgłaszane do Konkursu Prace plastyczne będą odpowiadać następującym tematom:

a.         Prace zgłaszane w listopadzie - temat „Ciastolinowe Miasto" – zadaniem dzieci będzie ulepienie przy użyciu ciastoliny Play-Doh elementów miasta, zadanie inspirowane kartą „Listopad – Ciastolinowe Miasto”.

b.         Prace zgłaszane w grudniu - temat „Szopka Bożonarodzeniowa" - zadaniem dzieci będzie ulepienie zwierząt lub innych symboli Bożonarodzeniowych ; zadanie może być inspirowane kartą „Grudzień – Szopka Bożonarodzeniowa”.

Przedszkole może zgłosić w każdym miesiącu do konkursu maksymalnie po jednej pracy z każdej grupy w Przedszkolu.

VI. Cel konkursu

1.    Celem Konkursów jest kształtowanie wyobraźni i kreatywności przedszkolaków.

VII. Nadsyłanie prac konkursowych

1.        Prace konkursowe należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej umieszczonej na domenie www.akademia-playdoh.pl w zakładce „Konkurs dla Przedszkoli”.

2.        Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie od dnia 05.09.2016 r. od godz. 10:00. .   

3.        Zgłaszając do konkursu Pracę plastyczną Przedszkole wykonuje jej zdjęcie („Zdjęcie”)
i zgłoszenia dokonuje za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej umieszczonej na domenie www.akademia-playdoh.pl w zakładce „Konkurs dla Przedszkoli”. Zgłaszając się do Konkursu Przedszkole wyraża zgodę na wykorzystanie pracy do celów marketingowych przez Organizatora, a w szczególności publikacji na stronie internetowej umieszczonej na domenie
www.akademia–playdoh.pl, oraz do użycia w materiałach drukowanych kolejnych edycji programu.

4.        Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania Zdjęć prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

5.        Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania Zdjęć Uczestników, którzy niepochlebnie wyrażają się o konkursie lub/i o Organizatorze lub/i o Fundatorach nagród.

6.        Prace plastyczne niezgodne z regulaminem lub z tematem Konkursu nie będą brały udziału
w Konkursie.

7.        Zgłaszane Zdjęcia będą weryfikowane przez Organizatora. Zdjęcia zgodne z regulaminem Konkursu będą akceptowane oraz umieszczane w galerii w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00. Weryfikacja odbywa się w dni powszednie w ciągu 48 godzin od nadesłania zgłoszenia przez Uczestnika.

VIII. Terminy konkursu

1.        Konkursy plastyczne organizowane są w listopadzie i grudniu, tj. od 1 listopada do 31 grudnia 2016 r. włącznie.

2.        Zgłoszenia do konkursu Ciastolinowe Miasto przyjmowane będą od 1 listopada do 23 listopada 2016 roku do godziny 12:00.

3.        Głosowanie na stronie internetowej będzie trwało od godziny 12:01 23 listopada do
30 listopada 2016 roku.

4.        Zgłoszenia do konkursu Szopka Bożonarodzeniowa przyjmowane będą od 1 grudnia do 22 grudnia 2016 roku do godziny 12:00.

5.        Głosowanie na stronie internetowej będzie trwało od godziny 12:01 22 grudnia do
31 grudnia 2016 roku.

6.        Wyniki publikowane są do 10 dnia następnego miesiąca, zaczynając od 10 grudnia 2016 r.

7.        Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu konkursu.

IX. Nagradzanie i nagrody

1.        Rozstrzygnięcie comiesięcznych konkursów plastycznych dokona się wśród zgłoszonych przez przedszkola prac plastycznych poprzez formularz konkursowy umieszczony na stronie internetowej www.akademia-playdoh.pl w zakładce „Konkurs dla przedszkoli”.

2.        Rozstrzygnięcie comiesięcznych konkursów plastycznych dokona się wśród dziesięciu prac plastycznych z największą ilością głosów Internautów, spośród których jury („Jury konkursowe”) wybierze trzy zwycięskie placówki.

3.         Jury konkursowe wybierze trzy zwycięskie prace spośród dziesięciu prac, które uzyskają największą ilość głosów w wyniku głosowania prac na stronie internetowej www.akademia-playdoh.pl.

4.        Nagrody przyznawane będą trzem różnym przedszkolom:

 Dla zwycięskich prac zamieszczonych w grudniu:

·    I miejsce:

o   Zestaw 72 tubek ciastoliny

o   3 zestawy kreatywne Play-Doh różnej wielkości

o   zestaw 5 książeczek wydawnictwa Znak Emotikon

o   10 bajek na DVD od sklepu Bajkowa.tv

o   Wybrane zabawki o wartości 400 zł od sklepu internetowego Limango

·    II miejsce:

o   Zestaw 48 tubek ciastoliny

o   2 zestawy kreatywne Play-Doh różnej wielkości

o   zestaw 5 książeczek wydawnictwa Znak Emotikon

o   10 bajek na DVD od sklepu Bajkowa.tv

 

·    III miejsce:

o   Zestaw 24 tubek ciastoliny

o   2 zestawy kreatywne Play-Doh różnej wielkości

o   zestaw 5 książeczek wydawnictwa Znak Emotikon

o   10 bajek na DVD od sklepu Bajkowa.tv

 

5.        Nagrody zostaną dostarczone do zwycięskich placówek przedszkolnych na adres podany przy rejestracji na stronie www.akademia-playdoh.pl.

6.        Zwycięzcy wszystkich konkursów powiadomieni zostaną o wygranej drogą elektroniczną (e-mailową) przez Organizatora.

X. Wyniki remisowe i dogrywki

1.        W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów, za prace przygotowane na ten sam temat, na koniec głosowania tj. na 30 dzień każdego miesiąca począwszy od września 2015 r., w dniu 10 dnia każdego miesiąca o godzinie 13:00 zostaną ogłoszone wyniki remisowe.

2.        Organizator poinformuje przedszkola, które zajęły miejsca remisowe o planowanych dogrywkach w 11 dniu miesiąca br. do godziny 16:00.

3.      Ewentualne dogrywki zostaną przeprowadzone w tej samej formie i na tych samych zasadach jak głosowanie na prace. Dogrywki rozpoczną się w 14 dniu miesiąca o godzinie 16:00 i będą trwać 24h do 15 dnia miesiąca do godziny 16:00.

4.   Ogłoszenie wyników odbędzie się 17 dnia miesiąca o godzinie 12:00.

XI. Zasady głosowania i przypadki nadużyć w głosowaniu

1.      Głosowanie będzie się odbywać na podstawie głosowania na stronie www.akademia-playdoh.pl.

2.      Z każdego numeru IP w ciągu 24 godzin (tj. od godziny 00:00 do godziny 23:59 tego samego dnia) można oddać jeden głos na jedną wybraną Pracę plastyczną, za pośrednictwem przycisku „Oddaj głos”.

3.       Kryterium ograniczenia oddawania głosów jest jeden adres IP oraz jeden adres e-mail.

4.       Rankingi konkursów będą dostępne na stronie internetowej www.akademia-playdoh.pl
w zakładce „Konkurs dla przedszkoli”.

5.      Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia,
a w szczególności:

·         Zmienianie adresów IP,

·         Korzystanie z fikcyjnych kont e-mail,

·         Stosowanie programów do automatycznego głosowania.

6.      Powyższe działania są niezgodne z warunkami regulaminu oraz podstawowymi zasadami
fair play. Działania takie są jednocześnie próbą oszustwa i wyłudzenia nagrody, co klasyfikuje je jako przestępstwo i mogą być zgłoszone przez Organizatora do odpowiednich służb.

7.      W przypadku wykrycia przez Organizatora podejrzenia prób obejścia systemu zabezpieczeń ujętych w punkcie 4 niniejszego paragrafu Organizator ma prawo do usunięcia takiego zgłoszenia z konkursu lub odjęcia nieuczciwie uzyskanych głosów w zależności od ich liczby.

8.      W przypadku wykrycia przez Organizatora działań ujętych w punkcie 4 tego paragrafu po wręczeniu nagrody danej grupie przedszkolnej, będzie ona zobowiązana jest do zwrotu nagrody bądź ekwiwalentu pieniężnego równego wartości tej nagrody.

XII. Wysyłka Nagród

 

1.        Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród do laureatów każdorazowo w terminie 21 dni od daty ogłoszenia listy zwycięzców.

2.        Nagrody do laureatów Konkursu będą wysłane przez Organizatorów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

3.        Za dzień wysłania nagrody rozumie się datę nadania przesyłki z nagrodą w placówce poczty polskiej lub w firmie kurierskiej.

XIII. Postępowanie reklamacyjne

1.        Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej wyłącznie naruszenia prawa lub regulaminu Konkursu.

2.        Reklamacja może być złożona wyłącznie do 30 dni od zakończenia danego konkursu. (decyduje data doręczenia pisemnej reklamacji do adresata, wskazanego w ust.3 poniżej). Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

3.        Reklamacja, pod rygorem nieważności, musi być wysłana, w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Adliner Sp. z o.o.; ul. Locci 18; 02-928 Warszawa z obligatoryjnym dopiskiem na kopercie: „Akademia Wyobraźni Play-Doh” – Konkurs „Baw się kreatywnie z Play-Doh” – reklamacja. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę przedszkola oraz dokładny adres nadawcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4.        Organizator Konkursu będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż
w terminie 30 dni od dnia otrzymania. Organizator powiadomi zainteresowanych o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.

W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska przedstawionego w odpowiedzi na reklamację, uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

XIV. Postanowienia końcowe

1.    Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem i uczestnikami Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Warszawie.

2.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim.

3.    Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.akademia-playdoh.pl jak również w siedzibie Adliner sp. z o.o., ul. Locci 18, 02-928 Warszawa.

4.    Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie odwołanie lub nierozstrzygnięcie Konkursu bądź nieprzyznanie wszystkich lub niektórych nagród wymienionych w Regulaminie.

5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego ani firmy kurierskiej, z której usług w trakcie Konkursu mogą korzystać uczestnicy Konkursu lub Organizator.

6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawców usług poczty elektronicznej, z których korzystają uczestnicy Konkursu. Podanie w formularzu osobowym nieprawidłowych danych wyklucza możliwość otrzymania nagród.