Hasbro Play Doh

Akademia wyobraźni

Regulamin
rywalizacji

Regulamin konkursu dla przedszkoli "Grzybobranie" organizowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Akademia Wyobraźni Play-Doh"

I. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu „Baw się kreatywnie z Play-Doh” („Konkurs”) jest Adliner Sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Locci 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale zakładowym
w wysokości 300 000,00 zł w pełni wpłaconym, zwana „Organizatorem”.

Konkurs prowadzony jest na zlecenie firmy Hasbro Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
przy Waliców 11, 00-851 Warszawa.II. Fundatorzy Nagród

Fundatorami nagród w Konkursie dla przedszkoli są:

 1. Hasbro Polska sp. z o.o.  z siedzibą w z siedzibą w Warszawie, przy Waliców 11, 00-851 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 86070.
 2. Egmont Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000037991, posiadającą NIP 526 020 77 52.
 3. POLSKIE PUFY  - z siedzibą w Wieruszowie, ul. Warszawska 64,, NIP: PL 997-009-07-58,  Regon: 100662123, reprezentowaną przez: Rafał Kurzawa.
 4. STREFA BAJEK – Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://strefabajek.pl prowadzony jest przez Dariusza Wojdaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CASS FILM ENTERTAINMENT GROUP DARIUSZ  WOJDAK z siedzibą w Mińsku Mazowieckim , przy ul. Szpitalnej 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki (adres do korespondencji: ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa) wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8220001678, REGON 710376112.
 5. KOMEX S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bysławskiej 82, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000321389 reprezentowaną przez: Jacka Stypułkowskiego – Członka Zarządu.
 6. Manufaktura - z siedzibą w Rabce Zdrój, przy ul. Sądeckiej 50, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7352609330, reprezentowaną przez: Agata Stasik.
 7. MA3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fabrycznej 2 lok 119, 00-446,wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000387849, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 701-030-23-44, reprezentowaną przez: Agnieszkę Bogusławską.
 8. Sklep TRAMPOLINY.PL, który prowadzony jest przez GOFIT Sp. z o. o., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000086880. Spółka GOFIT Sp. z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokości 1.900.000,00 zł w pełni opłacony. Dane adresowe i kontaktowe: GOFIT Sp. z o.o., ul. Bokserska 21, 02-690 Warszawa, NIP 524-23-14-153, REGON: 016133830, reprezentowany  przez: Macieja Cicheckiego,

 

z których każdy zwany jest także dalej „Fundatorem nagród” bądź łącznie „Fundatorami”.III. Zasięg Konkursu

 1. Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Konkurs prowadzony jest w przedszkolach uczestniczących w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Akademia Wyobraźni Play-Doh” („Przedszkole”).IV. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każde Przedszkole, która nadesłało formularz zgłoszeniowy do Programu i zostało zakwalifikowane do Programu i tym samym znalazło się na liście przedszkoli uczestniczących w Programie.
 2. Nadesłanie prac Konkursowych jest równoznacznym potwierdzeniem uczestnictwa
  w Konkursie i zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do komunikacji i do wysyłki nagród. Dane osobowe zostaną zarejestrowane
  w bazie GIODO zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Administratorem bazy osobowej stworzonej z zarejestrowanych zgłoszeń konkursowych jest: Adliner Sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie przy ul. Locci 18, 02–928 Warszawa.
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  dla celów niniejszego Konkursu oraz akceptuje niniejszy regulamin.
 5. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim przez Organizatora lub podmiot upoważniony przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez
  e-mail lub drogą telefoniczną.
 6. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.V. Przedmiot Konkursu plastycznego

 1. Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne („Praca plastyczna”) realizowane na podstawie materiałów edukacyjnych przesłanych do przedszkoli tj. kart z zadaniami, przy użyciu ciastoliny Play-Doh, wykonywane zgodnie z tematami konkursów na dany miesiąc, wymienionymi w pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłaszane do Konkursu Prace plastyczne będą odpowiadać następującym tematom:
  1. Prace zgłaszane we wrześniu - temat „Ruda Wiewiórka" – zadaniem dzieci będzie ulepienie przy użyciu ciastoliny Play-Doh wiewiórki lub innych zwierząt kojarzących się im z pierwszymi oznakami nadchodzącej jesieni, zadanie inspirowane kartą „Wrzesień – Ruda Wiewiórka”.
  2. Prace zgłaszane w październiku - temat „Grzybobranie" - zadaniem dzieci będzie ulepienie grzybów występujących w lesie; zadanie może być inspirowane kartą „Październik – grzyby w lesie”.
  3. Prace zgłaszane w listopadzietemat „Kosmiczny Listopad" -- zadaniem dzieci będzie stworzenie z ciastoliny Play-Doh ufoludka; zadanie może być inspirowane kartą „Październik – Kosmiczny listopad”.
  4. Prace zgłaszane w grudniutemat „Świąteczny renifer" – konkurs nawiązujący do dnia Świąt Bożego Narodzenia; inspiracją będą karty z kategorii „Grudzień – Świąteczny renifer”.

3.    Przedszkole może zgłosić w każdym miesiącu do konkursu maksymalnie po jednej pracy z każdej grupy w Przedszkolu.VI. Nadsyłanie prac konkursowych

 1. Prace konkursowe należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej umieszczonej na domenie www.akademia-playdoh.pl w zakładce „Konkurs dla Przedszkoli”.
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie od dnia 01.09.2015 r. od godz. 10:00. .   
 3. Zgłaszając do konkursu Pracę plastyczną Przedszkole wykonuje jej zdjęcie („Zdjęcie”)
  i zgłoszenia dokonuje za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej umieszczonej na domenie www.akademia-playdoh.pl w zakładce „Konkurs dla Przedszkoli”. Zgłaszając się do Konkursu Przedszkole wyraża zgodę na wykorzystanie pracy do celów marketingowych przez Organizatora, a w szczególności publikacji na stronie internetowej umieszczonej na domenie www.akademia–playdoh.pl, oraz do użycia w materiałach drukowanych kolejnych edycji programu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania Zdjęć prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania Zdjęć Uczestników, którzy niepochlebnie wyrażają się o konkursie lub/i o Organizatorze lub/i o Fundatorach nagród.
 6. Prace plastyczne niezgodne z regulaminem lub z tematem Konkursu nie będą brały udziału
  w Konkursie.
 7. Zgłaszane Zdjęcia będą weryfikowane przez Organizatora. Zdjęcia zgodne z regulaminem Konkursu będą akceptowane oraz umieszczane w galerii w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00. Weryfikacja odbywa się w dni powszednie w ciągu
  48 godzin od nadesłania zgłoszenia przez Uczestnika.VII. Terminy Konkursów

 1. Konkursy plastyczne organizowane są co miesiąc, tj. od 1 września marca do 31 grudnia 2015 r. włącznie.
 2. Wyniki publikowane są do 10 dnia następnego miesiąca, zaczynając od 10 października 2015 r.

Wyniki konkursu o Nagrodę Główną w październiku zostaną opublikowane do 10 listopada 2015 r.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu konkursu.VIII. Nagradzanie i Nagrody

 1. Rozstrzygnięcie comiesięcznych konkursów plastycznych dokona się wśród zgłoszonych przez przedszkola prac plastycznych poprzez formularz konkursowy umieszczony na stronie internetowej www.akademia-playdoh.pl w zakładce „Konkurs dla przedszkoli”.
 2. Rozstrzygnięcie comiesięcznych konkursów plastycznych dokona się wśród dziesięciu prac plastycznych z największą ilością głosów Internautów, spośród których jury („Jury konkursowe”) wybierze trzy zwycięskie placówki.
 3. Jury konkursowe wybierze trzy zwycięskie prace spośród dziesięciu prac, które uzyskają największą ilość głosów w wyniku głosowania prac na stronie internetowej www.akademia-playdoh.pl.
 4. Nagrody przyznawane będą trzem różnym przedszkolom, w każdym z poniższych miesięcy:

  1. a.      Dla zwycięskich prac zamieszczonych we wrześniu:
 • I miejsce:

a) zestaw 72 tub z ciastoliną Play Doh,

b) zestaw książeczek wydawnictwa Egmont,

c) 10 x Kody promocyjne na Strefę Bajek - w postaci bonów,

d) 1 x BOX 3xDVD z bajkami od „Strefy Bajek”,

e) zestaw nagród od KURA-D: pojemnik na zabawki fuksja, dumny kot (1),

f) Pufa o wymiarach 80cm x 75cm x 75cm,

g) Pudło Nie Nudno: MAŁY PODRÓŻNIK - wersja maksi.

 • II miejsce:

a) zestaw 48 tub z ciastoliną Play Doh,

b) zestaw książeczek wydawnictwa Egmont,

c) 10 x Kody promocyjne na Strefę Bajek - w postaci bonów,

d) 1 x BOX 2xDVD z bajkami od „Strefy Bajek”,

e) zestaw nagród od KURA-D: pojemnik na zabawki granatowy, dumy kot,

f) Pudło Nie Nudno: WITAJCIE DINOZAURY - wersja midi.

 • III miejsce:

a) zestaw 24 tub z ciastoliną Play Doh,

b) zestaw książeczek wydawnictwa Egmont,

c) 10 x Kody promocyjne na Strefę Bajek - w postaci bonów,

d) 1 x BOX 2xDVD z bajkami od „Strefy Bajek”,

e) zestaw nagród od KURA-D: pojemnik na zabawki fuksja, gąska jasna.

f) Pudło Nie Nudno: WITAJCIE DINOZAURY - wersja midi.

 

 1. b.   Dla zwycięskich prac zamieszczonych w październiku (KONKURS GŁÓWNY):
 • I miejsce:

a) trampolina ogrodowa ATHLETIC24 244 cm,

b) dwadzieścia pięć bonów na zakupy do zrealizowania w sklepie internetowym 51015kids.eu o wartości 50 zł,

c) zestaw 72 tub z ciastoliną Play Doh,

d) zestaw książeczek wydawnictwa Egmont,

e) 10 x Kody promocyjne na Strefę Bajek - w postaci bonów,

f) 1 x BOX 3xDVD z bajkami od „Strefy Bajek”,

g) zestaw nagród od KURA-D: pojemnik na zabawki fuksja, dumny kot (1),

h) pufa o wymiarach 80cm x 75cm x 75cm,

i) Pudło Nie Nudno: SMAKI I SMACZKI - wersja maksi.

 • II miejsce:

a) zestaw 48 tub z ciastoliną Play Doh,

b) zestaw książeczek wydawnictwa Egmont,

c) 10 x Kody promocyjne na Strefę Bajek - w postaci bonów,

d) 1 x BOX 2xDVD z bajkami od „Strefy Bajek”,

e) zestaw nagród od KURA-D:  pojemnik na zabawki granatowy, dumny kot,

f) Pudło Nie Nudno: KOSMOS - wersja midi.

 • III miejsce:

a) zestaw 24 tub z ciastoliną Play Doh,

b) zestaw książeczek wydawnictwa Egmont,

c) 10 x Kody promocyjne na Strefę Bajek - w postaci bonów,

d) 1 x BOX 2xDVD z bajkami od „Strefy Bajek”,

e) zestaw nagród od KURA-D: pojemnik na zabawki fuksja, gąska jasna.

f) Pudło Nie Nudno: KOSMOS - wersja midi.

 

 

 

 1. Nagroda Główna zostanie przyznana Pracy plastycznej z największą liczbą głosów Jury konkursowego, wybranej spośród dziesięciu prac plastycznych z największą ilością głosów Internautów.
 2. Przyznawana jest jedna Nagroda Główna, która zostanie dostarczona do zwycięskiej placówki przedszkolnej na adres podany przy rejestracji na stronie www.akademia-playdoh.pl.
 3. Zwycięzcy wszystkich konkursów powiadomieni zostaną o wygranej drogą elektroniczną
  (e-mailową) przez Organizatora.

IX. Wyniki remisowe i dogrywki

 1. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów, za prace przygotowane na ten sam temat, na koniec głosowania tj. na 30 dzień każdego miesiąca począwszy od września 2015 r., w dniu 10 dnia każdego miesiąca o godzinie 13:00 zostaną ogłoszone wyniki remisowe
 2. .Organizator poinformuje przedszkola, które zajęły miejsca remisowe o planowanych dogrywkach w 11 dniu miesiąca br. do godziny 16:00.
 3. Ewentualne dogrywki zostaną przeprowadzone w tej samej formie i na tych samych zasadach jak głosowanie na prace. Dogrywki rozpoczną się w 14 dniu miesiąca o godzinie 16:00 i będą trwać 24h do 15 dnia miesiąca do godziny 16:00.
 4. Ogłoszenie wyników odbędzie się 17 dnia miesiąca o godzinie 12:00.X. Zasady głosowania i przypadki nadużyć w głosowaniu

 1. Głosowanie będzie się odbywać na podstawie głosowania na stronie www.akademia-playdoh.pl.
 2. Z każdego numeru IP w ciągu 24 godzin (tj. od godziny 00:00 do godziny 23:59 tego samego dnia) można oddać jeden głos na jedną wybraną Pracę plastyczną, za pośrednictwem przycisku „Oddaj głos”.
 3. Kryterium ograniczenia oddawania głosów jest jeden adres IP oraz jeden adres e-mail.
 4. Rankingi konkursów będą dostępne na stronie internetowej www.akademia-playdoh.pl
  w zakładce „Konkurs dla przedszkoli”.
 5. Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia,
  a w szczególności:
 • Zmienianie adresów IP,
 • Korzystanie z fikcyjnych kont e-mail,
 • Stosowanie programów do automatycznego głosowania.
 1. Powyższe działania są niezgodne z warunkami regulaminu oraz podstawowymi zasadami
  fair play. Działania takie są jednocześnie próbą oszustwa i wyłudzenia nagrody, co klasyfikuje je jako przestępstwo i mogą być zgłoszone przez Organizatora do odpowiednich służb.
 2. W przypadku wykrycia przez Organizatora podejrzenia prób obejścia systemu zabezpieczeń ujętych w punkcie 4 niniejszego paragrafu Organizator ma prawo do usunięcia takiego zgłoszenia z konkursu lub odjęcia nieuczciwie uzyskanych głosów w zależności od ich liczby.
 3. W przypadku wykrycia przez Organizatora działań ujętych w punkcie 4 tego paragrafu
  po wręczeniu nagrody danej grupie przedszkolnej, będzie ona zobowiązana jest do zwrotu nagrody bądź ekwiwalentu pieniężnego równego wartości tej nagrody.

 XI. Wysyłka nagród

 1. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród do laureatów każdorazowo w terminie 21 dni od daty ogłoszenia listy zwycięzców.
 2. Nagrody do laureatów Konkursu będą wysłane przez Organizatorów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 3. Za dzień wysłania nagrody rozumie się datę nadania przesyłki z nagrodą w placówce poczty polskiej lub w firmie kurierskiej

XII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej wyłącznie naruszenia prawa lub regulaminu Konkursu.
 2. Reklamacja może być złożona wyłącznie do 30 dni od zakończenia danego konkursu. (decyduje data doręczenia pisemnej reklamacji do adresata, wskazanego w ust.3 poniżej). Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja, pod rygorem nieważności, musi być wysłana, w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Adliner Sp. z o.o.; ul. Locci 18; 02-928 Warszawa z obligatoryjnym dopiskiem na kopercie: „Akademia Wyobraźni Play-Doh” – Konkurs „Baw się kreatywnie z Play-Doh” – reklamacja. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę przedszkola oraz dokładny adres nadawcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Organizator Konkursu będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż
  w terminie 30 dni od dnia otrzymania. Organizator powiadomi zainteresowanych o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.
 5. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska przedstawionego
  w odpowiedzi na reklamację, uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.XIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem i uczestnikami Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Warszawie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim.
 3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.akademia-playdoh.pl jak również w siedzibie Adliner sp. z o.o., ul. Locci 18, 02-928 Warszawa.
 4. Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie odwołanie lub nierozstrzygnięcie Konkursu bądź nieprzyznanie wszystkich lub niektórych nagród wymienionych w Regulaminie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego ani firmy kurierskiej, z której usług w trakcie Konkursu mogą korzystać uczestnicy Konkursu lub Organizator.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawców usług poczty elektronicznej, z których korzystają uczestnicy Konkursu. Podanie w formularzu osobowym nieprawidłowych danych wyklucza możliwość otrzymania nagrody głównej.